(English text after Dutch text)

Hoe kijken we naar onze planeet? Wat is onze relatie met de natuur? We leven in onzekere tijden. Klimaatverandering en de onbalans in de ecosystemen zijn een noodroep van de Aarde. We moeten opnieuw leren kijken naar de natuur om onze relatie met haar te herstellen. En niet alleen het deel van de natuur dat direct zichtbaar is. Door mijn werk kom ik dichter bij de natuur die mij bijzonder fascineert en die voor onze ogen verborgen is: microscopisch kleine organismen.

 

Door te tekenen vind ik een intieme manier om contact te maken met de schoonheid en het mysterie van dit deel van de natuur. Ik sta versteld van de complexiteit en het belang van deze kleine onzichtbare wezens voor het leven op Aarde. Ik beschouw ze als individuele entiteiten, ik praat met ze.

 

Met het papier als microscoop vertaal ik mijn observaties en reflecties naar gedetailleerde pasteltekeningen. Tekenen met pastelkrijt en houtskool zorgt ervoor dat ik mijn handen intensief gebruik. Het geluid van het krijt op het papier in de stilte van mijn atelier, brengt me dichter bij het wezen van mijn tekening en de aandacht die hij vraagt.

 

 

Elke tekening begint met een onderzoek op basis van afbeeldingen die ik vind in boeken, op internet of in wetenschappelijke tijdschriften. Na deze inspiratie begint direct de samenwerking tussen de tekening en mij, ik laat hem zijn eigen reis beginnen. In dit proces communiceer ik met mijn tekening, er zijn uitwisselingen, stiltes en luister momenten. We doen het samen, de tekening en ik.

 

*****

How do we look at our planet? What is our relationship with nature? We live in uncertain times. Climate change and the imbalance in the ecosystems are a distress call from the Earth. We must relearn how to look at nature to re-establish our relationship with her. And not only the directly visible part of nature. Through my work I get closer to the nature that fascinates me most and that is hidden from our eyes: microscopic little organisms.

 

By drawing I find an intimate way to connect with the beauty and mystery of this part of nature. I am amazed at the complexity and importance to life on Earth of these tiny invisible creatures. I see them as individual entities, I talk to them.

 

Using the paper as a microscope, I translate my observations and reflections into detailed pastel drawings. Drawing with pastels and charcoal leads me to use my hands intensely. The sound of chalk on paper in the silence of my studio brings me closer to the essence of my drawing and the attention it demands.

 

Each drawing starts with an investigation based on images I find in books, on the Internet or specialized scientific magazines. After this inspiration, the collaboration between the drawing and me starts immediately. I let him start his own journey. In this process I communicate with my drawing, there are exchanges, silences and listening moments. We do it together, the drawing and me.

 

OPLEIDING

2022      * Seminar Grafische Technieken, Grafisch Atelier Alkmaar (GAA)

2020-2021 * Mastertraject Drawing Inventions Academy (DIA)o.l.v. Arno Kramer

2020      * Workshop Schilder-, Tekenmaterialen voor kunstenaars, o.l.v Pieter   

            Keune, Verfmolen ‘De Kat’, Zaandam

2018      * Masterclass o.l.v Robbie Cornelissen, Scholen in de Kunst-Amersfoort

          * Tweedaagse masterclass o.l.v. Roland Sohier, Centraal Museum Utrecht

 

2013-2018 * Nieuwe Akademie Utrecht (NAU)

1982-1987 * Bioloog-Ecoloog, Universidad Autónoma de Madrid

 

Lid KunstenaarsCentrumBergen KCB sinds 2019