(English text after Dutch text)

Ik ben onderdeel van de natuur, wij mensen zijn natuur. We zijn verbonden met de natuur die ons omringt, ook met wat we niet direct kunnen zien. Mijn tekeningen zijn de 'taal' waarmee ik deze onzichtbare natuur laat spreken. Ik ben gefascineerd door haar schoonheid, complexiteit, mysterie en haar belang voor het leven op Aarde. Het zijn kwetsbare, vaak onbekende organismen die deel uitmaken van vrijwel elk ecosysteem op onze planeet. Veel van deze soorten worden bedreigd door ons gedrag en verstoorde relatie met de natuur.

 

Met het papier als microscoop vertaal ik mijn observaties en reflecties naar gedetailleerde pasteltekeningen. Soms vraagt een tekening een andere soort tekenmateriaal, maar pastelkrijt en houtskool hebben mijn voorkeur. Ze zorgen ervoor dat ik mijn handen intensief gebruik: ik teken niet alleen met krijt maar vaak ook direct met mijn vingers op het papier.

 

Ik zoom graag in, vergroot en transformeer. Ik speel met mijn verbeelding terwijl ik het perspectief en de schaal verander. Soms weet je niet meer waar je precies naar kijkt. De wetenschappelijke beelden, de echte organismen die mij inspireerden verdwijnen. Hun vormen en kleuren veranderen. Ik creëer nieuwe fysieke vormen in nieuwe omgevingen. Omgevingen waarin ik het leven zie als een samenwerkingsproces, een netwerk van complexe verbindingen.

 

*****

I am part of nature, we humans are nature. We are connected to the nature that surrounds us, even to the organisms we cannot directly see. My drawings are the 'language' with which I let this invisible nature speak. I am fascinated by its beauty, complexity, mystery and its importance to life on Earth. They are vulnerable, often unknown organisms that are part of virtually every ecosystem on our planet. Many of these species are threatened by our behaviour and disturbed relationship with nature.

 

Using the paper as a microscope, I translate my observations and reflections into detailed pastel drawings. Sometimes a drawing requires a different kind of drawing material, but I prefer pastels and charcoal. They ensure that I use my hands intensively: I do not only draw with a piece of chalk, but often directly with my fingers on the paper.

 

I like to zoom in, enlarge and transform. I play with my imagination while changing perspective and scale. Sometimes you no longer know what you're looking at. The scientific images, the real organisms that inspired me disappears. Their shapes and colours change. I create new physical forms in new environments. Environments in which I see life as a cooperative process, a network of complex connections.

 

OPLEIDING

2022      * Seminar Grafische Technieken, Grafisch Atelier Alkmaar (GAA)

2020-2021 * Mastertraject Drawing Inventions Academy (DIA)o.l.v. Arno Kramer

2020      * Workshop Schilder-, Tekenmaterialen voor kunstenaars, o.l.v Pieter   

            Keune, Verfmolen ‘De Kat’, Zaandam

2018      * Masterclass o.l.v Robbie Cornelissen, Scholen in de Kunst-Amersfoort

          * Tweedaagse masterclass o.l.v. Roland Sohier, Centraal Museum Utrecht

 

2013-2018 * Nieuwe Akademie Utrecht (NAU)

1982-1987 * Bioloog-Ecoloog, Universidad Autónoma de Madrid

 

Lid Arti et Amicitae, Amsterdam sinds 2023

Lid KunstenaarsCentrumBergen, Bergen NH sinds 2019